תנאי שימוש

תנאים והתניות אתר

האתרים (כהגדרתם להלן) שיוצעו לך, הלקוח, על ידי Catalyst Global.. השימוש בכל אחד מהאתרים ו/או קבלת כל אחד מתנאי והתניות אתר אלה, לרבות הצהרות הפרטיות והאבטחה שלנו מהווה את הסכמתך לכל תנאים התניות והצהרות כאלה הנוגעים לאתרים. אם אינך מסכים עם תנאי והתניות אתר אלה אינך מורשה להשתמש באתר וצריך לעזוב את האתר באופן מיידי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים והתניות אתר אלה מעת לעת מבלי להודיעך מבעוד מועד ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. זוהי האחריות שלך לעיין בדף זה לבדיקת עדכונים אשר ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. האתרים נעשים זמינים על ידי Catalyst Global ומחזיקי הרישיונות שלה, חברות בנות, סניפים, חברות אם וכל העסקים הקשורים אליהם מכונים בתנאים והתניות אתר אלה כ- 'Catalyst', 'Catalyst Global בניית צוות', 'אנחנו', 'לנו' או 'שלנו'.

הגדרות

בהסכם זה, אלא אם כוונה אחרת משתמעת:

  • 'זכויות קניין רוחני' פירושו זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות סטטוטוריות אחרת וכל חוק מקובל או זכויות המגיעות ע"פ חוק המגנים על מוניטין עסקי או אישי או מידע סודי;
  • 'אתר' פירושו כל אחד מהאתרים;
  • 'אתרים' פירושו אתרי האינטרנט המצויים בכתובת www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk וכוללים את כל דפי האינטרנט אשר נלוו אליהם ואתרים אחרים כגון אלה אותם אנו משלבים.

זכויות

כל הזכויות בכל חומר ותוכן (בכללו, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, טקסט, תמונות, דפי אינטרנט, קול, תוכנה (לרבות, קוד, ממשק ומבנה האתר) ווידאו, ואת המראה והתחושה, עיצוב ואיסוף שלהם) שיש להם גישה באתר או היוצרים אותו הם בבעלותנו או בבעלות המורשים שלנו. אתה מאשר ומסכים כי אתה רשאי להשתמש בחומר ו/או בתוכן בלבד כמפורט בתנאי והתניות אתר אלה או כנקבע אחרת ואושר במפורש בכתב על ידינו או על-ידי המורשים שלנו, וכי אחרת אין להעתיק, לשכפל, לשדר, לבצע בפומבי, להפיץ, למסחר, להתאים, לתרגם, לשנות, לצרור, למזג, לשתף או לעשות זמין לכל אדם, או ליצור עבודות נגזרות של חומר או תוכן כזה.

קניין רוחני

אנחנו הבעלים ו/או המורשים להשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני (לרבות וללא הגבלה סימנים מסחריים, סימני שירות, פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות על מאגר הנתונים וכל זכויות קניין רוחני אחרות) המופיעים או הכלולים באתר, אלא אם צוין אחרת. אתה מאשר ומסכים כי השימוש באתר לא מקנה לך כל זכות שימוש או עניין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר. למעט המפורט בתנאי והתניות אתר אלה, כל שימוש או שכפול של זכויות קניין רוחני על-ידיך כאמור אסורה ומעשה כזה הוא הפרה של תנאים אלה ועלולה להפר את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים או זכויות הקניין הרוחני שלנו.

העתקה

אתה יכול לצפות באתר זה ולהדפיס עותקים מודפסים של תוכן, מידע או חומר המופיע באתר אך ורק לשימוש כדין, אישי ולא מסחרי. אתה מסכים שלא להעתיק, לשנות, להוריד, לשכפל, לשדר, לבצע בפומבי, להפיץ, להתאים, לתרגם, לשנות, לצרור, למזג, לאחסן, למכור, לשתף או להעמיד לרשות כל אדם, כל תוכן, מידע או חומר כזה, או להשתמש בו לכל מטרות מסחריות. כל הזכויות האחרות שמורות.

ההתנהלות שלך

אסור לך, ואסור לך לנסות:

(א) להשתמש באתר בכל דרך שהיא הגורמת, או עלולה לגרום, שהאתר או הגישה אליו יופרעו, יפגעו, יחשבו לפחות יעילים או כך שהאפקטיביות או תפקוד האתר תפגם בכל דרך;

(ב) להסמיך כל אדם אחר לעשות כל מעשה אשר, אם היה נעשה על ידך, מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של Global Catalyst או המורשים מטעמה;

(ג) לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, לפרק, לשנות, לתרגם, או בדרך אחרת לחשוף את קוד המקור של כל יישום תוכנה המהווים חלק באתר;

(ד) ללכוד או להעתיק כל תוכנה על האתר מכל סיבה שהיא (עותקים זמניים על מנת להקל בתהליך מחשוב טכני מקובלים);

(ה) לפרוץ, לחדור או לעשות דבר שעשוי לפגוע באתר בדרך אחרת;

(ו) ליצור אחריות עבורנו או לגרום לנו לאבד (בכללם או בחלקם) את שירותיהם של ספקיות האינטרנט שלנו או ספקים אחרים;

(ז) להכיל וירוסים, וירוסי מאקרו, סוסים טרויאניים, תולעים או כל דבר אחר שנועדו להתערב, להפריע או לשבש את התהליכים התפעוליים הרגילים של מחשב או ליירט בחשאי, לגשת ללא סמכות או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע אישי ;

(ח) למנוע או להגביל אותנו מעמידה בכל קוד תעשייתי או צו בית המשפט ישימים.

אתה מבין שאתה, ולא Catalyst Global ולא בעלי רישיונה אחראים לכל אמצעי התקשורת האלקטרונית והתוכן הנשלחים מהמחשב שלך אלינו ואתה חייב להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד.

יתר על כן, אסור לך לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:

1. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו למטרה לא ראויה, בלתי חוקית או בלתי מוסרית, גרימת מטרדים ידי השימוש שלך בשירותים שלנו או לגרום לפעילות השירותים שלנו סכנה או פגם,

2. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו ליצור, לארח או לשדר (אם בחדר צ'ט בזמן אמת, על לוח מודעות או אחר) כל משמיץ, מעליב, או חומר תועבה או לעסוק בפעילויות אשר עלולות לפגוע באחרים מטעמי גזע, דת, אמונה או מין;

3. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו לפגוע, או לנסות לפגוע, באנשים (כולל אנשים מתחת לגיל 18 שנים) בכל דרך;

4. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו ליצור, לארח או להעביר כל חומר העלול לאיים או לעודד פגיעה גופנית או הרס רכוש או להוות עבירה פלילית או להצמיח אחריות האזרחית;

5. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו ליצור, לארח או להעביר חומר אשר מפר את זכויות הקניין הרוחניות (לרבות ללא הגבלה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות) של כל צד אחר;

6. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו ליצור, לארח או להעביר חומר פרסומי לא רצוי למשתמשים אחרים;

7. להשתמש  באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו ליצור, לארח או להעביר כל חומר שמטריד אדם אחר; להשמיץ, להשתמש לרעה, להטריד, לארוב, לאיים או בכל דרך אחרת בזכויות החוקיות (דוגמת זכות הפרטיות והפרסום) של אחרים, או להשתמש באתר או לכל אחד מהשירותים שלנו להציע הצעות הונאה למכור או לקנות מוצרים, פריטים או שירותים לכל אדם;

8. להוסיף, להסיר או לשנות פרטים מזהים של כותרת הרשת במאמץ לרמות או להטעות;

9. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו לגשת, או לנסות לגשת, לחשבונות של אחרים או לחדור, או לנסות לחדור, את אמצעי אבטחה, תוכנת מחשב, חומרה, מערכת תקשורת אלקטרונית, או מערכות טלקומוניקציה שלנו או של צד שלישי;

10. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו לאסוף, או לנסות לאסוף, מידע אישי על צדדים שלישיים וזאת ללא ידיעתם ​​וללא הסכמתם או לעסוק בגירוד המסך, גירוד מסד נתונים או כל פעילות אחרת לצורך קבלת רשימות של משתמשים או נתונים אחרים;

11. להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו לכל פעילות אשר משפיעה לרעה על היכולת של אנשים או מערכות אחרות להשתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו, או באינטרנט באופן כללי, כולל העלאת קבצים המכילים וירוסים, קבצים פגומים, או כל תוכנה או תוכנות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר;

12. למכור שנית, לשנות ייעוד או להפיץ שנית כל חלק באתר או מהשירותים שלנו ללא הסכמתנו מראש ובכתב;

13. בכל עת כל עוד אתה משתמש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו, להתחזות לכל אדם או גוף או להשתמש או לספק בשם בדוי או שם שאינך מורשה להשתמש בו.

14. השימוש באתר או בכל אחד מהשירותים שלנו למטרות הונאה או לשלוח, להשתמש או לעשות שימוש חוזר בכל חומר המהווה ניצול או פגיעה אחרת בצדדים שלישיים או אשר מורכב או מכיל וירוסי תוכנה, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או 'דואר זבל', או לגרום מטרד, אי נוחות או חרדה מיותרת.

רשימה זו משמשת רק כדי לספק דוגמאות של ניצול לרעה של האתר והשירותים שלנו, והוא לא נועדה להיות רשימה בלעדית של התנהגות בלתי מורשית. אם תפר אחת מדרישות אלה או אם נקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התנהגותך מהווה ניצול לרעה של האתר או לכל אחד מהשירותים שלנו, אנו עשויים להגביל, להשעות או להפסיק את הגישה שלך אל האתר ולכל השירותים שלנו מבלי לספק לך הודעה מראש. כל המשתמשים מסכימים בזאת לציית לכל החוקים המקומיים בכל הקשור להתנהלות און ליין ולתוכן מקובל. המשתמשים גם מסכימים לציית לכל הכללים החלים ביחס לייצוא של נתונים מכל מדינה.

תמונות, סיפורי לקוח, חקר מקרים ואחרים

משתמשים המורשים על-ידי Catalyst Global או מחזיקי הרישיונות שלה עשוי לתרום תצלומים, סיפורי לקוח, חקר מקרים ותכנים אחרים לאתרי Catalyst וכל משתמש של האתר עשוי להתקשר; ולהגיש הצעות, רעיונות, הערות, שאלות, או מידע אחר, כל עוד התוכן הוא לא חוקי, מגונה, גס, מאיים, משמיץ, פולשני לפרטיות, מפר קניין רוחני. זכויות, או מזיק לצדדים שלישיים בדרך אחרת, או מעורר התנגדות, אינו מורכב או מכיל וירוסי תוכנה, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני, או כל צורה של 'דואר זבל'. אינך יכול להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שקרית, להתחזות לכל אדם או ישות, או להטעות בכל דרך אחרת באשר למקור של כל תוכן או זהותך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך לא חובה) להסיר או לערוך כל תוכן בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא להודיע לך מראש.

אם תחליט לפרסם תוכן או לשלוח חומר לאתר, ואם אנו מציינים אחרת, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, שלא ניתן לשנותו, וזכות תת רישיון מלאה (דרך שכבות מרובות) להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, ולהציג תוכן ו/או חומר כאלה ברחבי העולם בכל מדיה הידועה כיום או לא ידועה כרגע, אך הופכת לידועה. אתה מעניק לנו ולתתי המורשים שלנו את הזכות להשתמש בשם שתגיש בקשר לכל תוכן כזה, אם אנו בוחרים לעשות זאת. אתה מסכים לוותר על זכותך להיות מזוהה כמחבר תוכן כזה ועל זכותך להתנגד לטיפול מעליב של תוכן כזה. אתה גם מוותר לנו או מסכים שנתנהג התנהגות אשר מפרה כל זכויות מוסריות שיש לך בתוכן שלך ומתחייב לנו שרישיון והסכמה באותם המונחים התקבלו מכל צד שלישי שבבעלותו זכויות יוצרים או היה יוצר של כל או חלק של תוכן כזה. אתה מסכים לבצע את כל הפעולות הנוספות כדי לשכלל את כל הזכויות שלעיל, המוענקות לנו על ידך לרבות הוצאה לפועל של מעשים ומסמכים, לבקשתנו.

אם תחליט לפרסם תוכן או לשלוח חומר לאתר, ואם אנו מצביעים אחרת, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, באופן מלא משנה licensable (דרך שכבות מרובות) הזכות להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, ולהציג תוכן ו / או חומר כזה ברחבי העולם בכל מדיה הידועה כיום או לא ידוע כרגע, אך הופך ידוע. אתה מעניק לנו וגורמים המורשים תת שלנו את הזכות להשתמש בשם שתגיש בקשר עם כל תוכן כזה, אם אנו בוחרים לעשות זאת. אתה מסכים לוותר על זכותך להיות מזוהה כמחבר תוכן כזה זכותך להתנגד טיפול גנאי של תוכן כזה. אתה גם לוותר או להסכים אותנו מתנהג התנהגות אשר מפרה כל זכויות מוסריות יש לך בתוכן שלך ומתחייב לנו רישיון והסכמה באותם המונחים התקבלו מכל צד שלישי שבבעלותו זכויות יוצרים או היה יוצר של כל או חלק של תוכן כזה. אתה מסכים לבצע את כל פעולות נוספות צורך לשכלל כל הזכויות שלעיל, המוענקים על ידך אלינו לרבות ביצוע מעשים ומסמכים, לבקשתנו.

 

אתה מצהיר ומתחייב כי:

(א) אתה הבעלים או שולט בדרך אחרת על כל הזכויות של התוכן או החומר שאתה מפרסם באתר;

(ב) נכון למועד שתוכן או חומר כזה מוגש:

(I) התוכן והחומר הוא נאות;

(Ii) שימוש בתוכן ובחומר שתספק לא מפר כל מדיניות של Global Catalyst החלה, או הנחיות או את תנאי והתניות אתר זה;

(Iii) שימוש בתוכן ובחומר שתספק לא יגרום לפגיעה לכל אדם או ישות (כולל שהתוכן או החומר אינם מעליבים).

אתר זה עשוי להכיל תמונות, סיפורי לקוח, חקר מקרים ותכנים אחרים ("תוכן משתמשים"). איננו עוקבים בצורה פעילה אחר השימוש של כל אחד מ"תוכן המשתמשים" הזמין באתר. בדומה לכך, אנחנו לא מקיימים עריכה של התוכן של כל אתרים מקושרים, העברת דואר אלקטרונית, הודעת טקסט, קבוצת חדשות, לוח המודעות, חדר צ'אט או חומר אחר הנוצר או מונגש באתר או באמצעותו. כתוצאה מכך, אתה עלול להיות חשוף לתוכן באתר או באתרים הנגישים באתר או דרכו, שתמצא פוגעים או מעוררי התנגדות. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח על כל "תוכן משתמשים" הזמין באתר ולהסיר כל תוכן אשר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מהווה ניצול לרעה של "תוכן המשתמשים" ועשוי להגביל, להשעות או להפסיק את השימוש שלך ב'תוכן מהשתמשים' או באתר לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

הדעה(ות) המובעות על-ידי משתמשים או "תוכן משתמשים" אחר אינה מייצגת את הדעה(ות) של Catalyst Global או בעלי הרישיונות שלה. כל הצהרות, עצות ודעות שנעשו על ידי אנשים כאלה הם אלה של משתתפים כגון אלה בלבד. אנחנו לא מאשרים ולא נישא באחריות בכל דרך או  אחראים לכל הצהרות, עצות או דעות כאלה.

העדר אחריות

אנחנו (וחברות האם, חברות בנות, שותפים, מנהלים, דירקטורים, סוכנים ועובדים שלנו) לא מתחייבים על גישה רציפה, ללא הפרעה או מאובטחת לאתר או לכל אחד מהשירותים שלנו, ופעולת האתר עשויה להיות מופרעת על-ידי גורמים רבים מחוץ לשליטתנו. האתר שלנו והשירותים שלנו ניתנים "כמו שהם" וכפי וכאשר יהיו זמינים, וככל שהחוק מתיר לנו אנו דוחים את כל ההתחייבויות המשתמעות, התניות או תנאים אחרים, אם כמשתמע בחוק או אחרת, לרבות ללא הגבלות כל תנאים בקשר למיומנות ולדאגה או לעיתוי של ביצוע.

כל ההתניות, התנאים וההתחייבויות המשתמעים (בין אם סטטוטוריים או אחרת) אינם נכללים בשימושך באתר ובאספקת השירותים שלנו.